top of page

Kijkje 
achter de
schermen

Privacyverklaring

We vroegen onze jurist naar een tekstje voor op deze pagina en hij kwam met dit aanzetten. Daar gaan we verder niet aanzitten, dus de tekst is niet zo sexy als dat je van ons gewend bent. Lang verhaal kort vertellen we hier wat we doen met gegevens die we bedoeld van je opslaan en die we onbedoeld, door cookies en Google, van je kunnen weten. Komt 'ie: 

 

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Bedrijfstelevisie BV

Sint Eustatius 55

7333NW Apeldoorn

Het gebruik van persoonsgegevens door Bedrijfstelevisie

Bedrijfstelevisie verkrijgt persoonsgegevens van jou, bijvoorbeeld de gegevens die je aan ons verstrekt via de email of telefonisch. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden, denk aan samenwerkingspartners, in het kader van onze dienstverlening.

 

Persoonsgegevens

Bedrijfstelevisie verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens

 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

 • Inhoud van communicatie

 • IP-adres

 

Doeleinden

Bedrijfstelevisie verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact

 • Een goede en efficiënte dienstverlening

 • Beheer van ons klantenbestand

 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning

 • Het bieden van begeleiding op maat

 • Benchmarking

 • Facturering

 • Marketing

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen

 • Het voeren van geschillen

 

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld rechten als het gaat het filmmateriaal wat wij maken en gebruiken.

Ook verwerken wij persoonsgegevens, omdat Bedrijfstelevisie hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening

 • De bescherming van onze financiële belangen

 • De verbetering van onze diensten

 • Beveiliging en het beheer van onze systemen

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Hoe lang wij je gegevens bewaren

Bedrijfstelevisie zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die we in deze privacyverklaring noemen. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang ze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Bedrijfstelevisie zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Hoe wij je gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van je persoonsgegevens. Daarom hebben we passende beveiligingsmaatregelen genomen.

 

Jouw gegevens delen met anderen

In het kader van onze dienstverlening kan Bedrijfstelevisie persoonsgegevens uitwisselen. Denk aan het inzetten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen of ingeschakelde ZZP'ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen je persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

 

Tot slot kunnen je persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer we aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Bedrijfstelvisie zal je gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Doorgifte van je gegevens buiten de EER

Jouw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Daarnaast kunnen je gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Jouw gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

Je hebt het recht om Bedrijfstelevisie een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Als daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kun je ons verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar: info@bedrijfstelevisie.nl. Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij je, bij indiening van jouw verzoek je te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie je BSN én je pasfoto onleesbaar te maken. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Bedrijfstelvisie, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Bedrijfstelevisie kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Cirkel header goed.png
 • LinkedIn
 • Vimeo
 • Facebook
 • Instagram
placeholder.png
bottom of page